Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
Share |

บิเอะ-โซอุนเคียว-โทยะ-โอตารุ-ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่ 20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและ อานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง 23.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) วันที่สอง เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ + ย่านซูซูกิโนะ 08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ” ชม“หุบเขานรก จิโกกุดานิ” ทุกท่านจะได้เห็นบ่อน้าร้อนที่มีควันพวยพุ่งออกมาจากพื้นหินพร้อมกับกลิ่นกามะถัน ให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคง อยู่ชั่วกัลป์ จากนั้นนาท่านชม “ทะเลสาบโทยะ” เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่นโดยมีเส้นรอบวงยาวถึง 43 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีความ งดงามเป็นอย่างมาก กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชมวิวทิวทัศน์ของ “ภูเขาโชวะชินซัง” ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมา เป็นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ ปัจจุบันภูเขาโชวะ อยู่ในการดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ ให้ท่านเลือกซื้อ ขนม ของฝาก ท้องถิ่น ณ จุดบริการแห่งนี้ตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเข้า “เมืองซัปโปโร” เพื่อเข้าสู่ “ย่านซึซึกิโนะ” (SUSUKINO) ซึ่งเป็น แหล่งช้อปปิ้งสินค้า อุปกรณ์ อิเลคทรอนิคส์ เสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่นมากมาย และยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายนับพันเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนักชิม อีกทั้งยังมีร้านรวงที่ขายราเม็ง มากมายจนได้รับการขนานนามว่า ตรอกราเมง หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเม็งใจกลางเมืองซัปโปโร แล้วเดินทางสู่ย่าน “ทานูกิโคจิ” ท่านจะได้ เลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝากของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสาอางค์ เป็นต้น พักที่ NEW OTANI INN SAPPORO // APA HOTEL & RESORT หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว+ ค่ำ รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) วันที่สาม ชมทำเนียบรัฐบาลเก่า - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ -พิพิธภัณฑ์สาเก โอโตโกยาม่า - เมืองโซอุนเคียว - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชม “ทาเนียบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทาเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซา ซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจานวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทาการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่องยาวมานาน ถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไป ที่ทาการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค” ที่ถือเป็นของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเดินชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่ม แบบจาลองของโรงงาน และกระบวนการผลิต รวมทั้งศึกษาประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์นม พร้อมทั้งเลือกชิม และเลือกซื้อช็อคโกแลตแบบต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยุค อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคาร โกดังเก่าแก่ริมคลองสุด คลาสสิก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และนาท่านสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้งสาคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ร้านเครื่องแก้ว”, “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอน้าโบราณ” อีกทั้งตลอดสองข้างทางของถนนซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านชื่อดัง Le TAO มีให้ท่านได้ชิมลิ้มลอง หรือ ซื้อกลับกันมากมายหลายร้าน อีกทั้งยังมีของที่ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย บนถนนเส้นนี้เชื่อมต่อกับถนนสายสูชิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรายด้วยร้าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง รวมถึงร้านที่อาหารซีฟู๊ดสดๆ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์สาเก โอโตโกยาม่า” ซึ่งเป็น สาเกที่มีชื่อเสียง ในระดับหัวแถวของญี่ปุ่น เราจะได้ชมความพิถีพิถัน ในการผลิตสาเกที่ขึ้นชื่อแห่งนี้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองโซอุนเคียว” เพื่อเข้าสู่ ที่พัก พักที่ SOUNKYO KANKO HOTEL // SOUNKAKU GRAND หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว+ ค่ำ รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ ให้ท่านได้ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี้ ท่านจะได้ สัมผัสกับการอาบน้าแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้าแร่ จะทาให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อน คลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย วันที่สี่ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - เมืองบิเอะ - เนินสี่ฤดู (Shikisai no Oka) -BLUE POND – เมืองฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ม - มิตซุย เอาท์เล็ต เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชมความงามของ "น้าตกกิงกะและน้าตกริวเซ" เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน้าตกที่จัดได้ว่าเป็นวิววธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่ง ในร้อยของญี่ปุ่น น้าตกทั้งสองแห่งนี้มีต้นน้าอยู่ในเขตภูเขาโซอุนเคียว สามารถรถสัมผัสความแรงของสายน้าที่ไหลรวมกันกลายมาเป็นแม่น้าอิชิคาริได้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองอาซาฮิคาว่า” เมืองแห่งธรรมชาติอันงดงามและใหญ่เป็นอันดับสองของ เกาะฮอกไกโด (ระหว่างการเดินทางผ่านชม “เมือง บิเอะ” เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills”) ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้อยู่ที่ภาพ วิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา ซึ่งในฤดูหนาววิวระหว่างสองข้างทางจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนโดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขา ชมความงามของภูเขาไดเสทซึ นับเป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปและบันทึกไว้ในความทรงจาอย่างยิ่ง โดยสถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีและ ได้รับความนิยมของชาวญี่ปุ่นเพราะได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์และโฆษณาสินค้าต่างๆ มากมาย) อิสระให้ท่านได้และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้น นาท่านสู่ “เนินสี่ฤดู (Shikisai no Oka)” เนินเขากว้างใหญ่ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์นับ 10 ชนิดปลูกเรียงรายสลับสีกันเป็นแนวยาว ให้ท่านได้เดินลัดเลาะตาม ทุ่งถ่ายรูป และชมความงามของแห่งสีสันของดอกไม้ที่ไกลสุดลูกตา ระหว่างกลางเดือนมิถุนายน ทางสวนจะทาการจัดสรรปลูกดอกไม้นานาชนิดสลับสีสัน ให้เห็นอย่างสวยงามชวนหลงใหล อาทิ เช่น Oriental Poppies, Campanula, Lupine, Peony, Riyaforisu, Iceland poppy, Gokdfish grass shower, Lavender และอื่นๆอีกมากมายที่เวียนสลับกันแสดงความสวยงามให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกและประทับใจ (ความสวยงามของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพ อากาศ) กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษให้ท่านได้ทานเมลอน อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น นาท่านชม “บ่อน้าสีฟ้า หรือ BLUE POND” บ่อน้าสีฟ้าที่เกิดจากความบังเอิญที่เกิดจากการสร้างเขื่อนเพื่อไม่ให้โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหลเข้าสู่เมือง โดยที่ก้นบ่อน้าแห่งนี้จะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทาให้มีสีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส และมีกิ่งไม้ที่โผล่ออกมา จากพื้นผิวน้า ทาให้มีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทั้งสีของบ่อน้าแห่งนี้จะมีความสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละฤดูกาลอีกด้วย นาท่านเดินทางสู่ “เมือง ฟุราโน่” เมืองแห่งทุ่งดอกไม้อันงดงามและธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ เพื่อนาท่านเข้าสู่ "โทมิตะฟาร์ม" เพื่อชมความงามของ “ทุ่งดอกไม้นานาชนิด” ในฤดูร้อน ของเกาะฮอกไกโด ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่มท่ามกลางดอกไม้หลากสีสัน ที่แข่งกันบานต้อนรับผู้มา รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และบารุงผิวพรรณ ชั้นยอด ที่สกัดกลิ่นและสารอันเป็นประโยชน์จากดอกไม้สวยๆ (ระหว่างการเดินทางผ่านชม เมืองยูบาริ เมืองที่มีชื่อเสียงในฐานะ Melon Kingdom เพราะพื้นที่เพาะปลูกเมล่อนคุณภาพดีและมีราคาสูงในสุดในประเทศญี่ปุ่น) (ความสวยงามของดอกไม้ขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศ) จากนั้นนาท่านสู่ “ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET)” ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลก อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อมด้วยสินค้าสาหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชายและเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห้างยังมีศูนย์อาหาร ขนาดใหญ่ภายในห้าง อิสระทั้งช้อป และ ชิมตามอัธยาศัย ค่ำ รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) พักที่ GRAND TERRACE HOTEL // KITAHIROSHIMA CLASSE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว+ วันที่ห้า สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 10.30 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 15.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม  
hit counter
free web hit counter
 
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com