Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
Share |

บิเอะ-โซอุนเคียว-โทยะ-โอตารุ-ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่ 20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและ อานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง 23.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) วันที่สอง เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ + ย่านซูซูกิโนะ 08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทา