Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
Share |

KUNMING SHOCK PRICE 4 D 2 N BY 8L

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 23.50 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมาย 7 เค้าเตอร์ Q สายการบิน LUCKY AIR (8L) พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่อง กระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน วันที่สอง คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถและกระเช้าขึ้น) – เก็บสตรอว์เบอร์รี่สดๆจากไร่ - เมืองตงซวน - ชมพระอาทิตย์ตกดินที่โล่วเซี่ยโก้ว 03.10 น. เหิรฟ้าสู่ นครคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน LUCKY AIR เที่ยวบินที่ 8L9598 (ใช้ระยะเวลาบิน 2 ชั่วโมง 30 นาที) 06.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจ หนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทาง เที่ยง บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู่ อาเภอลู่ช่วน ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง เป็นที่ตั้งของ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ ของมณฑลยูนนาน ที่เพิ่งมีการสร้างกระเช้าขึ้นบนยอดเขาในปี 2555 นาท่านขึ้นรถประจาทางของทางอุทยาน(20 นาที) ต่อด้วยนั่งกระเช้าขึ้นไปด้านบน ให้ท่านได้เดินต่อบนทางเดินไม้ที่ได้จัดวางไว้อย่างดี สู่จุดที่เด่นที่สุดในการชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ คือจุดยอดของภูเขา ที่ระดับความสูง 4,223 เมตร (เหนือระดับน้าทะเล) ในหน้าหนาว ระหว่างทางท่านยังได้พบสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ สนตู้เจียน หรือสนอาซาเรีย, น้าของน้าตกที่ จับตัวเป็นน้าแข็ง, ลาธารรูปทรงต่างๆ เป็นต้น ทาให้เห็นภาพความสวยงามสุดที่จะไม่พรรณนาไม่ได้ ส่วนในระดับที่ความสูง 3,800 – 4,100 เมตร มี ทะเลสาบภูเขา ที่มีชื่อเรียกว่า “สระน้าแห่งสรวงสวรรค์” ถ้าในฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน ดอกไม้นานาพรรณ พร้อมที่จะบานสะพรั่งกว่า 32 ชนิด และ ในช่วงเดือนเมษายน จะเป็นช่วงที่ดอกกุหลายพันปีเบ่งบานสวยงามอยู่บนภูเขาแห่งนี้ (ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาที่ภูเขาแห่งนี้ คือ ช่วงหน้าหนาว ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม - เมษายน) เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านแวะ ไร่สตรอว์เบอร์รี่ ให้ท่านลองชิมสตรอว์เบอร์รี่จีนสดๆ ในบรรยากาศของไร่สตรอเบอร์รี่อย่างแท้จริง ท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์รี่ ของคนจีน ชมวิธีการปลูก และการดูแลรักษาผลสตรอเบอร์รี่ ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับ ประทาน จนเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีนเองและชาวต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย และท่านยังสามารถเลือกเก็บสตรอเบอร์รี่ และ เลือกชิมได้จากภายในไร่ พร้อมทั้งยังสามารถซื้อกลับไปฝากคนทางบ้านได้ด้วย (ให้ท่านชิมผลสตรอเบอร์รี่ ท่านละ 5 ผล หากท่านติดใจ สามารถเสือกซื้อ เพิ่มเติมได้) นาท่านเดินทางสู่ เมืองตงซวน หรือ หงถู่ตี้ แปลว่าแผ่นดินสีแดง เป็นอาเภอที่อยู่ในเขตปกครองของจังหวัดคุนหมิง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียง เหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลีมันสาปะหลัง พืชผัก และดอกไม้นานาพันธุ์ ตงซวน เป็น จุดที่นักท่องเที่ยวมักแวะมาถ่ายรูป เนื่องจากมีภูมิประเทศที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของมณฑลยูนนาน ชาวบ้านแถวนั้นเล่าให้ฟังว่า มีช่างภาพชาวจีนท่านหนึ่ง ตั้งใจจะไปถ่ายรูปที่หยวนหยาง แต่ระหว่างทางได้ผ่านมาที่ตงชวนก่อน และพบว่าทิวทัศน์ที่นี่งดงาม เนื่องจากมีพื้นดินเป็นสีแดง เมื่อชาวบ้านปลูกข้าว สาลี,มัสตาร์ด ยิ่งทาให้ภูเขาสวยงามหลากสีสัน โดยเฉพาะในยามเช้าและยามเย็นมีถูกทาบทาด้วยแสงอาทิตย์ ยิ่งมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของ ดินแดงแห่งนี้ จากนั้นนาท่านดื่มด่าไปกับการชมพระอาทิตย์ตกดินที่ โล่วเซี่ยโก้ว ซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดของตงชวน เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวขอบบนของหุบเขา มีหมู่บ้านอยู่ตรงกลาง รายล้อมด้วยไร่นา ขณะเดียวกันพื้นที่ไร่นาก็มีลักษณะเป็นคลื่น และเป็นชั้นๆ ดินสีแดง จัด ทาให้ทัศนียภาพเบื้องหน้าทั่วทั้งบริเวณนี้เป็นสีแดง แลดูแปลกตาและสวยงาม ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พักที่ HONGTURENJIA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า วันที่สาม ผืนดินสีแดงแห่งตงซวน – สวนจินเซียว - ต่าหม่าคาน - คุนหมิง – สวนน้ำตก – ร้านผ้าไหม เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นาท่านชมวิวทิวทัศน์ของ ผืนดินสีแดงตงชวน ตั้งอยู่ในเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคุนหมิง พื้นแผ่นดินที่เป็นเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์ ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอื่นๆในเนื้อดิน พื้นที่บริเวณนี้จึงเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม สีสันสดใสน่าสนใจ เนินเขาสีแดงเข้ม ตัดสลับกับดอกไม้หลากสีสัน ในท้องทุ่งไร่นาเกษตรกร พืชผักที่ปลูกในบริเวณพื้นที่นี้ ได้แก่ พวกมันฝรั่ง ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด และอื่นๆ สีสันของพืชผักพวกนี้ อีกทั้งขนาดของต้นที่แตกต่าง กันไป ทาให้เกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว พื้นดินสีแดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาให้เห็น เป็นความสวยงามไปอีกแบบ เป็นจุดชมวิวที่ นักถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวต้องมาเยือน ให้เวลาอิสระแก่ท่านเก็บภาพความงามของธรรมชาติ ณ จุดชมวิวต่างๆ เช่น จุดชมวิว 109, 110, ฮัวโกว หุบเขาแห่งสีสัน (COLOURFULL VALLEY), สวนจินเซียว (JINXIU GARDEN), เนินฉีไค (QICAI SLOPE), เขตนาขั้นบันไดพระจันทร์, และเหล่าสือ โกว (LEXIAGUA) เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางกลับสู่ นครคุนหมิง เมืองที่ได้ถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” เพราะมีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และ ฤดูร้อนไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 15 -18 องศาเซลเซียส คุนหมิงเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล นาท่านเดินทางกลับสู่นครคุนหมิง นาท่านชม สวนน้าตก ด้วยความที่เมืองคุนหมิง ไม่มีสวนสาธารณะใหญ่ๆ มากนัก จึงได้สร้างพื้นที่สีเขียวนี่ขึ้นมาใจกลางนครคุนหมิง ซึ่งจะมีทั้งทะเลสาบและ น้าตกรูปแบบต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวคุนหมิง จากนั้นนาท่านชมผลิตภัณฑ์ที่ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทา จากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พักที่ LONGWAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า วันที่สี่ ร้านยาสมุนไพรบัวหิมะ – เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอร์รี่+กระเช้า) – ทะเลสาบเตียนฉือ - ร้านใบชา – ร้านหยก – วัดหยวนทง – สวนชุ่ยหู – ย่าน เมืองเก่ากวนตู้ - กรุงเทพฯ เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่ ร้านยาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลง กัดต่อย เป็นยาสามัญประจาบ้าน จากนั้นทาท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน ตั้งห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 29 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า สร้าง ในช่วง ค.ศ.1718-1843 บางช่วงของเส้นทางต้องผ่านอุโมงค์หินที่สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธา ของชาวบ้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี นาท่านเดินลอด ประตูมังกรหลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็น ประตู แห่งความสิริมงคล ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความสาเร็จโชคดี ตอนลอดประตูมังกรก็ต้องลูบลูกแก้วมังกรด้วย ก่อนที่เราจะ เดินผ่านประตูมังกรนี้ ให้นึกอธิษฐานในใจอยากได้สิ่งใด เดินผ่านเข้าไปก็แตะ 1 ครั้ง ประตูแห่งนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมหน้าผา และการมาเที่ยวชมเขา ซีซานท่านจะได้ชมความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมิง หรือ ทะเลสาบเตียนฉือ เป็นทะเลสาบน้าจืดที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนาน อยู่สูงกว่าระดับน้า ทะเล 1,886.5 เมตร แต่ก่อนทะเลสาบแห่งนี้กว้างขวางถึงห้าร้อยลี้ แต่ตอนนี้เหลือกว้างแค่ประมาณสามร้อยกว่าตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเตียนฉือนี้ ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยมากจนถูกขนานนามว่า "ไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสูง" ด้วยความงดงามทาให้ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังจนไปเข้า หูพระนางซูสีไทเฮา แห่งราชวงศ์ชิง พระนางก็อยากมาดูทะเลสาบแห่งนี้มาก แต่ไม่สามารถมาถึงได้ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นแมนจู กลัวว่าหาก เดินทางไปยังทะเลสาบจะถูกชนกลุ่มน้อยทาร้าย จึงได้สร้าง ทะเลสาปคุนหมิงขึ้นที่ นครหลวงปักกิ่ง ขึ้นแทน เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชม ร้านหยก หยกเป็นอัญมณีที่มีค่า มีราคาสูง และได้รับความนิยมมากในประเทศแถบเอเชีย เชื่อกันว่า หยกเป็นเครื่องประดับนาโชค ผู้ใดที่ ครอบครองจะพบกับความโชคดี มีความสุข มีความเจริญรุ่งเรื่องอย่างน่าอัศจรรย์ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้าค่าแก่คนที่ท่านรัก จากนั้น นาท่านชม วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง สร้างมาตั้งแต่สมัย ราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี ซึ่งภายในวัด กลางลานจะมีสระน้าขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระน้าสีมรกต ศาลาแปดเหลี่ยมหลังนี้เป็นศาลาที่อู๋ซานกุ้ยสร้างในสมัยราชวงศ์ชิง ในศาลาประดิษฐาน “เจ้าแม่กวนอิมพันกร” และเจ้าแม่กวนอิมพม่า หรือเรียกว่า “เจ้าแม่กวนอิมหยก” ด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ ประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธชินราช(จาลอง) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระ ราชทาน ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดแห่งนี้ นาทุกท่านสู่ ร้านใบชา สวรรค์ของคนรัก ให้ท่านได้ชาชิมที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน เช่น ชาอู่หลงของปักกิ่ง ชาผู๋เอ๋อร์จากหยุนหนาน และชาอื่นๆที่มีชื่อเสียงต่างๆหลากหลายชนิด ที่รวบรวมจากแหล่งผลิตที่ขึ้นชื่อ ให้ท่านได้ชมกระบวน การผลิตใบชาแห้งและให้โอกาสท่านได้ลิ้มรสชาติของชาชนิดต่างๆ จากนั้นนาท่านสู่ ย่านเมืองเก่ากวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็น แหล่งการค้า แหล่งซ้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ใน บรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์ สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของ ชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ฉานชุย 23.50 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR เที่ยวบินที่ 8L9597 (ใช้ระยะเวลาบิน 2 ชั่วโมง 30 นาที) 01.10(+1) เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
hit counter
free web hit counter
 
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com