Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
Share |

EXCLUSIVE FLOWER IN TOKYO 5D3N BY XJ

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน 23.45 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600 บริการอาหาร และเครื่องดื่ม บนเครื่อง วันที่สอง นาริตะ - วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ 08.00 น. ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ซึ่งเป็นแหล่งรวมบ่อน้าพุ ร้อนมากถึง 17 แห่ง จากนั้นนาท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาในการล่องในการล่อง 10 นาที) กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่ง ในญี่ปุ่น ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบ จากนั้นนาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขา โอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกามะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้าแร่กามะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดา หนึ่งฟองจะสามารถทาให้อายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย หลังจากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านาเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับ คอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ พักที่ FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้าจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้าแร่แล้ว จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น วันที่สาม ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดนาริตะ - ช้อปปิ้งอิออน เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชมดอกชิบะซากุระ หรือที่รู้จักกันในนามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชื่อทุ่งพิงค์มอสที่พร้อมเพรียงกันเบ่งบานอวดสีสันฉูดฉาดงดงาม (โดยปกติ ดอกชิบะ ซากุระ หรือ พิงค์มอส จะบานช่วงปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย พร้อม กับทัศนียภาพที่โดดเด่น เบื้องหลังเป็นฉากของภูเขาไฟฟูจิที่งามสง่า ท่านจะได้ชมสีสันที่เต็มทั่วทั้งภูเขา และส่งกลิ่นหอมอบอวลของดอกไม้นี้จะทาให้ทั้งเมือง หอมกรุ่นไปทั่วอาณาบริเวณ ให้ท่านได้เก็บบันทึกภาพแห่งความทรงจาแห่งความสดงามไว้ราลึก และทุกครั้งที่นาภาพถ่ายกลับมาดูอีกครั้งท่านจะราลึกถึง บรรยากาศนี้ไปตราบนานแสนนาน นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง3,776เมตร จากระดับน้าทะเล นาท่านขึ้นชม ความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบ ทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟ ที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนาท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จาลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจาลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านชม วัดนาริตะซัง ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ได้รับความศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่าไปด้วยผู้คนที่มา ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับแสนเพื่อขอพรจากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” อันศักดิ์สิทธิ์เลือกซื้อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู้” ต่างๆ รวมทั้งสินค้าที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยา นาท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ซื้อของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหล ในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได้ที่นี่ได้เลย **เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค่าตาม**อัธยาศัย พักที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน วันที่สี่ สวนดอกไม้อะชิคากะ – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สวนอะชิคากะ สวนดอกไม้ที่มีชื่อเสียงของเมือง Ashikaga ในจังหวัด Tochigi แห่งภูมิภาค Kanto ซึ่งมีพื้นที่กว้างกว่า 90,000 ตาราง เมตร ภายในสวนจะมีพรรณไม้แต่ละฤดู โดยในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมแผงต้นวิสเทอเรียที่กาลังบานสะพรั่ง ซึ่งมีหลากหลายสีสัน เช่น ดอกสีขาว ชมพู ม่วงคราม จนมีความโดดเด่นและสวยงามมาก นอกจากนี้ภายในสวนยังมีร้านค้าเล็กๆ ขายอาหาร และขนมให้เลือกซื้ออีกด้วย จากนั้นนาท่าน ชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคา นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับ โคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลิน กับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนม ที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาติสุดแสนอร่อย เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ”ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่อง อิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสาอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสาอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี และสินค้าอื่น ๆ หรือให้ท่านได้สนุกกับ การเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือ เลือกซื้อรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MART **เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของ ท่าน อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย** พักที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน วันที่ห้า กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 09.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
hit counter
free web hit counter
 
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com