Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
Share |

เวียดนาม...จิ๊บจิ๊บ บินนกแอร์ ในราคาจิ๊บจิ๊บ3 วัน 2 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ซิตี้ – ฟานเทียด(มุยเน่) - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง 05.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์ ประตู 6 Nok Air (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 07.35 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ โดยเที่ยวบิน DD 3210 09.05 น. เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhatนครโฮจิมินห์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) นาท่าน เดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศจากนั้นพาทุกท่านไปเมือง มุ่ยเน่ โดยรถ ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากและอยู่ใกล้ชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกับ แป้ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมที่พัดผ่านมา ชมและสัมผัส ความยิ่งใหญ่เม็ดทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือที่ เรียกว่าทะเลทรายขาวทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนามแถมฟรี ค่ารถจิ๊บ เที่ยวชมทะเลทราย พาชม ลาธารนางฟ้า Fairy Stream ลาธารน้าสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยังทะเล ดินในบริเวณลาธารที่น้าไหลผ่านไปมีลักษณะเนื้อละเอียดเป็นดินสีแดงอมส้ม ตัดกับเมฆขาว ค่า บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหารณภัตตาคาร นาท่านเข้าสู่ที่พัก MUONG THANH /NOVELA MUINE/EMERALD RESORT รีสอร์ทติดริมทะเลหรือเทียบเท่า วันที่สอง มุยเน่ - โฮจิมินห์–พิพิธภัณฑ์สงคราม - ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้าไซง่อนพร้อมชมโชว์ 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นาทุกท่านเดินทางกลับโฮจิมินห์ ใช้เวลานั่งรถประมาณ 4 ชั่วโมงระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ชาวบ้านจะประกอบอาชีพ ทาไร่ ทาสวน เป็นวิถิชีวิตที่เรียบง่าย สิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสคือ การจราจรที่คับคั่งเต็มไปด้วยจักรยานยนต์ ในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ที่มีมาที่สุดในโลก ประมาณ 7 ล้านคัน สิ่งแรกที่จะติดตราตรึงใจและคงอยู่ในโสตประสาทคุณมิรู้ลืมคือ "เสียงแตรรถ" เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น พาทุกท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สงครามซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สงครามซึ่งจัดแสดงเครื่องมือการรบและภาพถ่ายการปกป้องประเทศการเสียสละเลือดเนื้อของ ชาวเวียดนาม ค่า บริการอาหารเย็นพิเศษ รับประทานอาหารค่าพร้อมชมโชว์บนเรือล่องเรือชมความงามของแม่น้าไซง่อนแม่น้าสายหลักของนครโฮจิมินห์พร้อมขับกล่อมด้วยเสียง เพลงจากนักร้องชาวพื้นเมืองชมโชว์การแสดงจากสาวเวียดนาม ให้ผ่อนคลายสบายอารมณ์ โดยโชว์ต่างๆจะผลัดเปลี่ยนกันไปในแต่ละวัน เป็นภัตตาคารลอยน้า ที่อยู่บนเรือขนาดใหญ่ 2-3 ชั้น ใช้เวลาล่องตามลาแม่น้าไซ่ง่อนชมทัศนียภาพสองฝั่งที่สวยงามยามค่าคืน ประมาณ 1 ชั่วโมง เข้าสู่ที่พัก**โรงแรมHOANG PHU GIA HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** วันที่สาม โฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง - ไชน่าทาวน์ – วัดเทียนหาว – มื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณPALACESAIGON – อนุสาวรีย์ลุงโฮ - ตลาดเบนถัน – กรุงเทพ 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เข้าสู่ตัวเมืองนครโฮจิมินห์นาท่านชม นครโฮจิมินห์ นาท่านเที่ยวชม กรมไปรษณีย์กลางก่อสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2439เสร็จในปี พ.ศ. 2444 มีการออกแบบและ ก่อสร้างในสไตล์ ฝรั่งเศสและได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างงดงามด้วยกระจกสี เป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม มีความโอ่โถงและอ่อนช้อยทว่ามั่นคง จนทาให้นักออกแบบมากมายต้องมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งนี้ ภายในตัวอาคารมีการระดับภาพแผนที่ทางทะเลโบราณ และภาพของ อดีตผู้นาประเทศโฮจิมินห์ มีการบริการทั้งการส่งจดหมาย แสตมป์เพื่อ การสะสม โปสการ์ด โทรศัพท์ระหว่างประเทศในอัตราค่าบริการมาตรฐาน ชม โบสถ์นอร์ท เธอดามได้จาลองมาจากโบสถ์นอเธอร์ดามในฝรั่งเศสมาสร้างไว้ที่นี่ หรือเรียกอีกอย่างว่า “โบสถ์พระแม่มารี” บริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyenได้รับการ ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2420 ใช้ระยะเวลาการสร้าง 6 ปี โบสถ์นี้ไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์ที่อื่น เพราะได้รับความเสียหายจากสงครามโลก ครั้งที่ 2 สาหรับโบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย ลักษณะของตัวโบสถ์ เป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านบนสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์แห่งนี้ ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็น สง่าของพระแม่มารี นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาชมกันมาก เพราะเป็นเสมือนสัญลักษณ์ร่วม อันหมายถึงการเข้ามาของตะวันตก และ เป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญอย่างหนึ่ง ของโฮจิมินห์ พาทุกท่านชมวิถีชีวิตย่านไชน่าทาวน์นาท่านเที่ยวชม วัดเทียนหาววัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือหรือเทพีเทียน หาว โดยชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพีองค์ช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทร เที่ยง บริการอาหารกลางวันพิเศษ !!! แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณPALACE SAIGON นาท่านชม โรงละครโฮจิมินห์อนุสาวรีย์ลุงโฮและอดีตทาเนียบประธานาธิบดีตั้งอยู่ใน บริเวณที่เคยเป็นทาเนียบของผู้ว่าการชาวฝรั่งเศสที่เรียกว่า ทาเนียบนโรดม(Norodom Palace) ซึ่งมีอายุย้อนหลังไปถึงปีพ.ศ. 2411หลังจากที่ข้อตกลงเจนีวานา จุดจบมาสู่การยึดครองของฝรั่งเศส โงดินห์เดียม ประธานาธิบดีของเวียดนามใต้ได้พานักอยู่ในทาเนียบแห่งนี้ เป็นอาคารทันสมัยขนาดใหญ่ที่มีสวนใหญ่ล้อมรอบ ที่นี่เคยเป็นกองบัญชาการทางทหารสมัยสงครามเวียดนาม และเคยเป็นทาเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ ชมห้องต่างๆที่ได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหรา เช่นห้องประชุม เป็นต้น ทาเนียบของอดีตประธานาธิบดี ปัจจุบันเรียกกันว่า ทองยัด และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้ โดยทุกสิ่งทุกอย่างถูกทิ้งไว้ให้เสมือน สภาพเดิม หลังอาหารนาท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนถันสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2457 บนพื้นที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีหอนาฬิกาอยู่ด้านหน้าเป็นสัญลักษณ์ ตลาดแห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากคนพื้นเมืองและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ เพราะมีสินค้าจาหน่ายมากมาย ตั้งแต่ รองเท้า คริสตัล กระเป๋า เสื้อผ้า กางเกงยีนส์ กระเป๋าเดินทาง เป้ นาฬิกา ของที่ระลึก อาหาร เครื่องเทศ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสาอาง ของที่ระลึก สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล อาหารสด และดอกไม้ จนไปถึงสินค้างานหัตกรรมพื้นบ้าน สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินTan Son Nhat 20.45น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 3219 22.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  
hit counter
free web hit counter
 
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com