Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
Share |
ทัวร์ฮ่องกง
ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน SriLankan Airlines (UL)     ฮ่องกง – Symphony of Lights - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – จิวเวอร์รี่ – ดีสนีย์แลนด์ - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย Code : TWT/PB0003

ราคาเริ่มต้น : 18,900.-

กำหนดเดินทาง 

ราคา 18,900.-บาท : เดือนเม.ย.60 : 1-3 , 22-24

ราคา 19,900.-บาท

เดือนเม.ย.60 : 6-8 , 8-10

ราคา 20,900.-บาท

วันที่ 29 เม.ย.60 – 1 พ.ค.60

ราคา 23,900.-บาท : เดือนเม.ย.60 : 13-15 , 15-17

สนใจติดต่อ      

Hotline : 061-365-6619    

Hotline : 092-816-8156    

Hotline : 02-508-0936 

                    

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3วัน 2คืน

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3วัน 2คืน โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC ฮ่องกง – เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet - A Symphony of Lights -  ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน - นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

Code : TWT/ZG0024

ราคา : 18,900.-บาท

กำหนดเดินทาง 

เดือนมิ.ย.60 : 9-11 , 16-18 , 23-25

สนใจติดต่อ  

Hotline : 061-365-6619   

Hotline : 092-816-8156    

Hotline : 02-508-0936

  

ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน

ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน โดย สายการบิน HONG KONG AIRLINES ( HX )   ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet – เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ถนนคู่รัก The Lover’s Road – มาเก๊า - นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล -เซนาโด้สแควร์- ชมเดอะเวเนเชี่ยน – ตลาดกงเป่ย - VICTORIA PEAK - หาดทราย REPULSE BAY – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน Code : TWT/ZG0020

ราคาเริ่มต้น : 14,999.-บาท

กำหนดเดินทาง 

ราคา 14,999.-บาท

เดือนเม.ย.60 : 20-23 / เดือนพ.ค.60 : 11-14 , 18-21 , 25-28 / เดือนมิ.ย.60 : 1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25 ,29

ราคา 15,999.-บาท : วันที่ 27-30 เมษายน 2560

ราคา 16,999.-บาท : วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560

ราคา 18,999.-บาท : วันที่ 28 เม.ย.60 – 1 พ.ค.60 , 29 เม.ย.60 – 2 พ.ค.60

ราคา 20,999.-บาท : วันที่ 14-17 เมษายน 2560

สนใจติดต่อ  

Hotline :
061-365-6619 

Hotline : 092-816-8156   

Hotline : 02-508-0936 

ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน

ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINES    ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS - วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น - กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CiTY GATE OUTLET – ฮ่องกงCode : TWT/ZG0033

ราคาเริ่มต้น : 15,900.-บาท

กำหนดเดินทาง 

ราคา 15,900.-บาท

เดือนมิ.ย.60 : 3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26

ราคา 16,900.-บาท

เดือนก.พ.60 : เดือนเม.ย. 1-3 ,22-24 / เดือนพ.ค.60 : 6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29

ราคา 17,900.- บาท : เดือนพ.ค.60 : 4-6

ราคา 21,900.-บาท : เดือนเม.ย.60 : 13-15 , 15-17

สนใจติดต่อ               

Hotline : 061-365-6619    

Hotline : 092-816-8156          

Hotline : 02-508-0936 

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินRoyal Jordanian Airways (RJ)   ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่ - ร้านบัวหิมะ - ผ้าไหม - หยก - ถนนคู่รัก - หวีหนี่ - ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย –โชว์หยวนหมิงหยวน - มาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้แสควร์ – เดอะเวเนเชี่ยน - จูไห่ - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - รีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งนาธาน Code : TWT/PB0001

ราคาเริ่มต้น : 13,900.-บาท

กำหนดเดินทาง 

ราคา 13,900.-บาท

เดือนพ.ค.60 :11-14 , 18-21 , 25-28

ราคา 14,900.-บาท : เดือนเม.ย.60 : 8-11 , 20-23

ราคา 15,900.-บาท : วันที่ 29 เม.ย.60 – 2 พ.ค.60 และ วันที่ 4-7 พ.ค.60

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619 

Hotline :092-816-8156  

Hotline : 02-508-0936 

  

ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินSriLankan Airlines    ฮ่องกง – Symphony of Lights - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – จิวเวอร์รี่ – นั่งกระเช้าพระใหญ่นองปิง - ช้อปปิ้ง Citygate Outlet Mall - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย Code : TWT/PB0002

ราคาเริ่มต้น : 16,900.-บาท

กำหนดเดินทาง 

ราคา 16,900.-บาท

เดือนมี.ค.60 : 25-27 / เดือนเม.ย.60 : 1-3 , 22-24

ราคา 17,900.-บาท

เดือนก.พ.60 : 12-14 , 25-27 / เดือนเม.ย.60 : 6-8 , 8-10

ราคา 18,900.-บาท

เดือนมี.ค.60 : 4-6 , 11-13 , 18-20 และวันที 29 เม.ย.60 – 1 พ.ค.60

ราคา 21,900.-บาท

เดือนเม.ย.60 : 13-15 , 15-17

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619 

Hotline : 092-816-8156          

Hotline : 02-508-0936 

  

ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น โปรแกรม 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น โปรแกรม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์   ฮ่องกง –เซินเจิ้น - พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - ชาจีนผ้าไหม บัวหิมะ - หยก - หลอหวู่ - โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งนาธานจิมซาจุ่ย Code : TWT/BI0015

ราคาเริ่มต้น : 8,999.-บาท

กำหนดเดินทาง 

ราคา 8,999.บาท

เดือนมี.ค.60 : 4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27 / เดือนเม.ย.60 : 1-3 ,8-10 , 22-24 /เดือนพ.ค.60 : 6-8, 13-15 , 20-22 , 27-29 /เดือนมิ.ย.60 : 3-5 , 10-12 , 17-19 ,24-26

ราคา 11,999.-บาท

เดือนเม.ย.60 : 13-15 , 15-17 ,29

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619 

Hotline : 092-816-8156          

Hotline : 02-508-0936 

  

ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน โดย สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์  ฮ่องกง – Symphony of Lights -   วัดแชกงหมิว – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – จิวเวอร์รี่ – ดีสนีย์แลนด์ - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย Code : TWT/PB0003

ราคาเริ่มต้น : 18,900.-บาท

กำหนดเดินทาง 

ราคา 18,900.-บาท

เดือนมี.ค.60 : 25-27 / เดือนเม.ย.60 : 1-3 , 22-24

ราคา 19,900.-บาท

เดือนก.พ.60 : 12-14 , 25-27 / เดือนเม.ย.60 : 6-8 , 8-10

ราคา 20,900.-บาท

เดือนมี.ค.60 : 4-6 , 11-13 , 18-20 / วันที่ 29 เม.ย.60 – 1 พ.ค.60

ราคา 21,900.-บาท : วันที่ 11-13 ก.พ.60

ราคา 23,900.-บาท

เดือนเม.ย.60 : 13-15 , 15-17

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619      

Hotline : 092-816-8156          

Hotline : 02-508-0936 

  

ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดีสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ นั่งพีคแทรม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC            ฮ่องกง – นั่งกระเช้า นองปิง - วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet - A Symphony of Lights - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน - นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง Code : TWT/ ZG0027

ราคาเริ่มต้น : 18,900.-

กำหนดเดินทาง 

ราคา 18,900.-บาท : เดือนม.ค.60 : 6-8 ,7-9

ราคา 19,900.-บาท

เดือนม.ค.60 : 13-15 , 14-16 , 20-22 , 21-23 / เดือนก.พ.60 : 3-5 , 17-19 , 18-20 ,24-26 / เดือนมี.ค.60 : 3-5 , 4-6 , 10-12

ราคา 20,900.-บาท : เดือนมี.ค.60 : 17-19 , 18-20 , 24-26 ,25-27 , 31

สนใจติดต่อ   

Hotline : 061-365-6619  

Hotline : 092-816-8156        

Hotline : 02-508-0936 

         

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน โดยสายการบิน EMIRATES  ฮ่องกง – A Symphony of Lights - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - CiTYGATE OUTLET – ดิสนีย์แลนด์ - นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง